Print this chapterPrint this chapter

Ինչպես մուտք գործել համակարգ

Ինչպես մուտք գործել ԵՊՀ ուսուցման կառավարման համակարգ

Առաջին անգամ ԵՊՀ ուսուցման կառավարման համակարգ մուտք գործելու դեպքում


եթե ԵՊՀ աշխատակից եք․  նախ պետք է մուտք գործեք ձեր աշխատանքային (mail.ysu.am) էլ․ փոստը․ որից հետո այս համակարգում կստեղծվեն կամ կթարմացվեն ձեր տվյալները։ Ապա Դուք կարող եք ձեր աշխատանքային էլ․փոստային հասցեով և գաղտնաբառով մուտք գործել համակարգ։


եթե ԵՊՀ ուսանող եք․  նախ պետք է մուտք գործեք ԵՊՀ տրամադրած ձեր ուսանողական էլ․ փոստը (ysumail.am), որից հետո այս համակարգում կթարմացվեն ձեր տվյալները։ Այնուհետև Դուք կարող եք ձեր նույն էլ․փոստային հասցեով և գաղտնաբառով մուտք գործել համակարգ։